INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI SMLUVNÍCH VZTAHŮ S UPISOVATELI DLUHOPISŮ

 

 

Emitent dluhopisů:

pnreality.cz a.s.

IČ 29444934

se sídlem Třebovická 5349/10, 722 00, Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 11278

(dále jen „emitent“)

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tento dokument vyhotovil emitent za účelem splnění povinností informovat upisovatele jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci smluvního vztahu s emitentem jakožto správcem osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

 2. Tento dokument se vztahuje na všechny upisovatele - fyzické osoby vstupující do smluvního vztahu s emitentem včetně těch, kteří s ním nakonec na základě předběžného jednání do žádného smluvního vztahu nevstoupí a na zaměstnance a členy statutárních orgánů upisovatelů - právnických osob vstupujících do smluvního vztahu s emitentem včetně těch, kteří s ním nakonec na základě předběžného jednání do žádného smluvního vztahu nevstoupí (dále také jen „subjekt údajů“).

 3. Všem subjektům údajů emitent tuto informaci poskytuje písemně v rámci uzavření příslušné smlouvy nebo v rámci jednání o jejím uzavření. Všechny subjekty údajů jsou povinny se s tímto dokumentem seznámit a tuto skutečnost potvrdit svým podpisem na kopii dokumentu. Emitent je povinen zajistit, aby se všechny subjekty údajů s obsahem dokumentu seznámily a poskytnout jim k němu dostatečné informace potřebné k plnému porozumění.

 

 1. informace dle čl.13 nařízení

 

 1. Obecná ujednání

  1.     2.1.1.V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje emitent jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů – upisovatelům dluhopisů informace o zpracování jejich osobních údajů v rámci smluvního vztahu s emitentem.

  2.     2.1.2.V příloze č. 1 tohoto dokumentu (dále jen „Příloha“) jsou poskytnuty následující informace o zpracování osobních údajů:

 1. kontaktní údaje správce osobních údajů;

 2. účel zpracování a právní základ, na němž je zpracování založeno;

 3. kategorie dotčených osobních údajů;

 4. příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;

 5. předávání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci;

 6. doba uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení.

 

  1. Obecně k právnímu základu zpracování osobních údajů subjektu údajů

   1.     6.2.1.Subjekt je oprávněn zpracovávat osobní údaje zejména na základě dále uvedených důvodů (právní základ zpracování ve smyslu čl. 6 Nařízení):

 1. zpracování osobních údajů subjektu údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti emitenta (zpracování na základě zákona nebo jiného právního předpisu);

 2. zpracování osobních údajů subjektu údajů je nezbytné pro splnění smlouvy o úpisu dluhopisů nebo jiné smlouvy uzavřené se subjektem údajů;

 3. subjekt údajů udělil emitentovi výslovný, svobodný, nepodmíněný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 7 Nařízení;

 4. zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů emitenta.

  1. Zvláštní kategorie osobních údajů subjektů údajů (zvláště citlivé údaje vyjmenované v čl. 9 odst. 1 Nařízení) emitent nezpracovává.

  2. V článcích 3 až 5 jsou uvedeny základní informace o jednotlivých důvodech zpracování osobních údajů, přesná specifikace je obsažena v Příloze.    

 

 1. zpracování osobních údajů na základě zákona nebo jiného právního předpisu

 

 1. Emitent je oprávněn i bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu uvedeném v Příloze, neboť je povinen plnit řadu evidenčních a oznamovacích povinností vyplývajících ze zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákona č. 253/2008Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dalších souvisejících předpisů.

 2. V případě zpracování na základě zákona nebo jiného právního předpisu je poskytnutí osobních údajů subjektem údajů povinné a v případě jeho odmítnutí nemůže emitent plnit své povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu, a tudíž se subjektem údajů uzavřít smlouvu o úpisu dluhopisů či jinou smlouvu nebo s ním v tomto vztahu setrvávat.

 3. V této souvislosti emitent zpracovává následující osobní údaje:

 1. jméno a příjmení 

 2. pohlaví

 3. datum a místo narození

 4. rodné číslo 

 5. místo trvalého pobytu

 6. státní občanství

 7. typ, číslo a platnost dokladu totožnosti, včetně údaje, jaký orgán jej vydal

 8. identifikační číslo osoby u podnikající fyzické osoby

 9. místo podnikání u podnikající fyzické osoby

 

  1. Osobní údaje dle tohoto čl. 3 je emitent oprávněn předávat institucím za účelem plnění jeho povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, zákona č. 253/2008Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a dalších souvisejících předpisů (příslušnému správci daně, Finančnímu analytickému úřadu, České národní bance). Poskytnutí údajů uvedeným institucím je pro emitenta povinné. Osobní údaje subjektu údajů emitent nepředává do žádných třetích zemí mimo EU.

 

 1. Zpracování osobních údajů z důvodu provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy a z důvodu plnění smluvní povinnosti

 

 1. Emitent je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jeho jména a příjmení, data narození, IČ, bydliště/sídla, korespondenční adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a čísla bankovního účtu, a to pro účely uzavření smlouvy u úpisu dluhopisů se subjektem údajů jakožto zájemcem o úpis dluhopisů emitenta a následné plnění povinností z této smlouvy.

 2. Zpracované osobní údaje dle tohoto článku jsou získány přímo od subjektu údajů. Osobní údaje jsou emitentem zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci práv a povinností ze smluvního vztahu uzavřeného se subjektem údajů, a dále po dobu nezbytně nutnou ke splněné právních povinností emitenta souvisejících s plněním smlouvy (zejména povinnost archivace účetních dokladů). Osobní údaje, u nichž pominul oprávněný zájem, emitent neprodleně vymaže.

 

 1. Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů emitenta

 

 1. Zpracování dalších identifikačních a popisných údajů v rámci vedení seznamu vlastníků dluhopisů

  1.     5.1.1.Emitent je dále oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu jeho jména a příjmení, data narození, IČ, bydliště/sídla, korespondenční adresy, e-mailové adresy a čísla bankovního účtu.

  2.     5.1.2.Údaje dle čl. 5.2. emitent zpracovává, neboť je to nezbytné pro účely jeho oprávněných zájmů jakožto správce osobních údajů, kterými jsou: zájem na dostatečné identifikaci aktuálních vlastníků dluhopisů emitenta a vedení seznamu vlastníků dluhopisů emitenta. Pro toto zpracování osobních údajů není zapotřebí souhlasu subjektu údajů. Poskytnutí těchto údajů je pro subjekt údajů povinné, přičemž bez jejich poskytnutí nemusí být emitent schopen splnit základní podmínky k zajištění jeho oprávněných zájmů dle tohoto článku.

 2. Poměr zájmů emitenta a subjektu údajů (balanční test)

  1.     5.2.1.Zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu emitenta (ve smyslu čl. 5) není možné v případech, kdy mají před těmito zájmy emitenta přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů. V případě, že má subjekt údajů za to, že jeho zájmy či práva a svobody mají při zpracování jeho osobních údajů přednost před oprávněnými zájmy emitenta, je oprávněn kdykoliv proti tomuto zpracování vznést námitku dle čl. 8.5. 

 3. Obecné ujednání k čl. 5

  1.     5.3.1.Zpracované osobní údaje dle čl. 5 jsou získány přímo od subjektu údajů. Osobní údaje jsou emitentem zpracovávány pro dobu nezbytnou realizaci oprávněného zájmu emitenta vyplývajícího z jednotlivých případů zpracování. Osobní údaje, u nichž pominul oprávněný zájem, emitent neprodleně vymaže.  

 

 1. Informace o podmínkách zpracování osobních údajů emitentem

 

  1. Emitent je oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu údajů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích emitenta a v listinné podobě v rámci smluvní dokumentace jednotlivých subjektů údajů a seznamu vlastníků dluhopisů emitenta, to vše s omezeným přístupem třetích osob.

  2. Emitent zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor emitenta a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet.

  3. Při zpracování osobních údajů subjektů údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilovaní, které by mělo pro subjekt údajů jakékoliv právní důsledky.

 1. Informace o právech subjektu údajů týkajících se ochrany osobních údajů

 

 1. Právo na přístup k osobním údajům

  1.     7.1.1.Subjekt údajů má právo požadovat na emitentovi, aby mu poskytl přístup k jeho osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Subjekt údajů je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody s emitentem jeho osobní údaje. Právo na přístup k osobním údajům ve smyslu tohoto článku může subjekt údajů realizovat (doručit emitentovi) osobně, a to v pracovních dnech mezi 9:00 a 17:00 v sídle emitenta.

 2. Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů

  1.     7.2.1.V případě, že se subjekt údajů domnívá, že emitent jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem nebo s právními předpisy, je oprávněn na emitentovi požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li emitent nepřesné osobní údaje subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn požadovat jejich opravu.

 3. Právo na výmaz osobních údajů

  1.     7.3.1.Subjekt údajů je oprávněn požadovat na emitentovi výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

  2.     7.3.2.Právo na výmaz osobních údajů nelze uplatňovat ve vztahu k osobním údajům, jejichž zpracování emitentem je nezbytné ke splnění jeho (stále trvající) povinnosti vyplývající z právního předpisu (viz čl. 3 tohoto dokumentu).

 4. Právo na omezení zpracování

  1.     7.4.1.Subjekt údajů je oprávněn požadovat na emitentovi omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy subjekt údajů popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby emitent mohl přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle subjektu údajů protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo emitent osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

  2.     7.4.2.S osobními údaji, vůči kterým bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování subjektem údajů udělen souhlas, nebo je takové zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské unie nebo České republiky.

 5. Právo na námitku proti zpracování osobních údajů

  1.     7.5.1.V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů emitenta je subjekt údajů oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Emitent je na základě námitky povinen zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jeho zájmu převažuje nad zájmy a svobodami subjektu údajů.

 6. Právo na přenos osobních údajů

  1.     7.6.1.V případě zpracování osobních údajů prováděného na základě plnění povinností ze smlouvy uzavřené se subjektem údajů, a zároveň prováděné automatizovanými prostředky, je subjekt údajů oprávněn požadovat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl emitentovi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně předání těchto údajů jinému správci, označenému subjektem údajů. Emitent výkon tohoto práva odmítne, pokud by jim došlo k nepříznivému zásahu do práv a svobod jiných osob.

 7. Právo na podání stížnosti

  1.     7.7.1.V případě podezření, že emitent zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li emitent některému z výše uvedených požadavků subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 8. Uplatnění práv subjektem údajů

  1.     7.8.1.Veškerá v tomto článku uvedená práva může subjekt údajů u emitenta uplatnit následujícími způsoby:

 • osobně v sídle emitenta, na základě předložení platného občanského průkazu;

 • písemnou žádostí s ověřeným podpisem;

 • elektronicky e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu emitenta, a to e-mailem opatřeným elektronickým podpisem subjektu údajů založeném na certifikátu uznávaném v České republice;

 • datovou schránkou.

 

Žádostem o výkon práv subjektu údajů došlé jiným, než některým z výše uvedených způsobů nemůže emitent vyhovět, z důvodu nedostatečné možnosti spolehlivé identifikace žadatele jakožto oprávněného subjektu údajů.

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. V případě, že emitent začne se zpracováváním osobních údajů poskytnutých subjektem údajů k jiným účelům, než které vyplývají z tohoto dokumentu, neprodleně o této skutečnosti informuje příslušné subjekty údajů, informuje je o jednotlivých aspektech zpracování a v případě, že je ke zpracování k tomuto účelu vyžadován souhlas subjektu údajů, o tento souhlas před započetím zpracování subjekt údajů požádá. V případě, že subjektu údajů souhlas neudělí, není emitent oprávněn s dalším zpracováním osobních údajů začít, není-li dán jiný právní základ zpracování.

 2. Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1 – Informace o účelech zpracování osobních údajů.

 3. Tento dokument je subjektu údajů poskytnut v písemné podobě při uzavření smlouvy a v elektronické podobě v rámci jednání o uzavření smlouvy. Dále je nepřetržitě dostupný všem subjektům údajů na internetových stránkách emitenta www.pnreality.cz.

15 let na trhu, 15 let kontinuálního zisku, 15 let a stále nás to baví.
Zavolejte nám

Tel: 776 890 000

Napište nám
Otevírací hodiny

Vždy po telefonické domluvě

© 2020 pnreality.cz a.s., IČ: ‭294 449 34‬, se sídlem Ostrava, 
Třebovická 5349/10, PSČ 722 00, je registrovaná u Krajského soudu v Ostravě, Spisová značka: B 11278 vedená u Krajského soudu v Ostravě

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now